Biudžetinė įstaiga
Prienų Pedagoginė
psichologinė tarnyba
Įmonės kodas: 195095088
Adresas: Kęstučio g. 45, Prienai

Tel. 8 319 52355
Naujienos

Naujienos

2014 06 05

Informacija mokykloms


Baigiasi mokslo metai, turite įvairių užbaigiamų darbų, kiti-egzaminų organizavimą. Mums jau rūpi kokiomis temomis galėtume bendradarbiauti su mokyklomis  kitais mokslo metais. Kaip ir praėjusį pavasarį, taip ir šiemet norime pasiūlyti keletą seminarų ar metodinių pasitarimų temų Jūsų mokyklose (pasirinkite jums reikalingas):


1.,,Rekomendacijos dėl priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams:filmuotos medžiagos demonstravimas ir komentavimas”, A.Vasiliauskienė, direktorė


2.,,Mokymo ir mokymosi stiliai.Užduočių kūrimas pagal mokymosi stilius”, G.Džiaugienė,logopedė.


3.,,Konstruktyvi pedagogo komunikacija (Gordon metodas)”, G.Džiaugienė,logopedė.


4.,,Savižudybių prevencija”(tėvams, mokiniams) mokyklose, kuriose nėra psichologo. E.Padelskienė, psichologė.


5.,,Aktyvių mokymo(si) metodų ir metapažinimo strategijų taikymas ugdant mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių” E.Černiauskaitė, specialioji pedagogė.

                   

                   

2014 04 11

Prienų PPT specialistai ir rajono metodinio būrelio specialieji pedagogai, logopedai dalyvavo seminare ,,Mokytojų ir specialistų bendradarbiavimo sėkmė uogdant specialiųjų poreikių vaikus", kuris vyko Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos pradinių klasių skyriuje. Specialistai dalinosi gerąja patirtimi, stebėjo mokiniukų muzikinį koncertą, įsigijo metodinių priemonių.

2014 02 18

Š.m. vasario 18 dieną Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyko rajoninė konferencija „Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymosi galimybės Prienų rajono švietimo įstaigose:pasiekimai ir perspektyvos". Joje dalyvavo rajono švietimo įstaigų vadovai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai. Konferencijoje pranešimus skaitė Monika Bilotienė, NMVA direktoriaus pavaduotoja, švietimo įstaigų vadovai, mokytojai, Prienų J.Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos metodininkė Dalia Bredelienė. Buvo eksponuojami stendiniai pranešimai. Lietuvoje nuo 1993m įgyvendinamos inkliuzinio ugdymo idėjos. Prienų rajono mokyklų bendruomenės nemažai nuveikė kurdamos atviras, draugiškas mokyklas įvairių gebėjimų mokiniams.Teikdamos pagalbą specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, mokyklos susiduria su daugybe iššūkių, kuriuos įveikiant prireikia ir drąsios vadybos, ir darbuotojų geranoriškumo, ir tėvų supratimo. Mokytojas organizuoja savo darbą taip, kad  per pamoką medžiagą suprastų ir mokinys besimokantis pagal bendrąją, ir pagal pritaikytą, ir pagal individualizuotą programą. O kur dar gabūs mokiniai…Šiomis ir panašiomis specialiojo ugdymo, švietimo pagalbos temomis buvo kalbama konferencijoje. Gausiai susirinkę konferencijos dalyviai patyrė gerų įspūdžių ir naujų kūrybinių minčių. Pedagoginės psichologinės tarnybos komanda dėkoja pranešėjams už įdomius, informatyvius ir dalykiškus pranešimus.
2014 01 15

PPT komanda dalyvavo Tarnybų regioniniame pasitarime, kuris vyko Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre, Vilniuje. Komandos dalinosi gerąja patirtimi, gavo reikiamą informaciją.

2013 12 12

Tarnybos direktorė A.Vasiliauskienė, socialinė pedagogė D.D.Gasparavičiūtė drauge su Prienų seniūnijų socialiniais darbuotojais aptarė bendravimo su mokinių šeimomis galimybes.

2011 11 21

A.Vasiliauskienė, Tarnybos direktorė dalyvavo respublikiniame PPT vadovų pasitarime Vilniuje, kuriame Švietimo ir mokslo ministerijos, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro vadovai, atstovai, PPT vadovai kalbėjo apie švietimo veiksmingumo didinimą, tarpinstitucinį bendradarbiavimą, mokinio krepšelio metodikos pokyčius.

2011 11 18

Tarnybos direktorė A.Vasiliauskienė, socialinė pedagogė D.D.Gasparavičiūtė dalyvavo Prienų seniūnijų seniūnų pasitareme, aptarė bendravimo su mokinių šeimomis galimybes.


2011 11 20

Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vyko Prienų rajono specialiųjų pedagogų, logopedų metodinis užsiėmimas, kurio metu vyr. specialioji pedagogė Eglė Černiauskaitė dalinosi gerąja patirtimi ir mokė koleges gamintis metodines kompiuterines priemones.


Pagal mokyklų pageidavimą Tarnybos specialistai lankosi rajono švietimo įstaigose ir veda seminarus, teikia konsultacijas mokytojams šiomis temomis „Individualizuotų ir pritaikytų programų rengimo ypatumai," „Specialiųjų poreikių mokinių ugdymosi ypatumai", „Kas lemia sėkmes ir nesėkmes?," „Vertybinių įgūdžių ugdymo," „Lyčių psichologija," „Lyderystės įgūdžių ugdymo," „Streso įveikimo būdai, dirbant su specialiųjų poreikių mokiniais."

  

2013 09 16

Prienų PPT psichologė Euridija Padselskienė vedė seminarą Prienų rajono seniūnijų socialiniams darbuotojams apie savižudybių prevenciją. Bendradarbiaudami su seniūnijomis siekiame, kad švietimo pagalba pasiektų kiekvieną asmenį (iki 21 metų), kuriam tos pagalbos reikia.

 

2013 06 18

Prienų ir Alytaus Pedagoginių psichologinių tarnybų komandų susitikimas Alytuje. Komandos dalinosi patirtimi, kartu analizavo pasitaikančias problemas.


 2013 06 17

Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vyko rajono logopedų metodinio būrelio pasitarimas, kurio metu Eglė Černiauskaitė, PPT specialioji pedagogė pristatė mokymo priemones.  Pasitarimo  metu priemonės buvo aptartos, išanalizuotos ir nutarta jomis naudotis mokyklose specialiojo pedagogo ir logopedo darbe.

        

2013 06 04

Prienų pedagoginėje psichologinėje tarnyboje lankėsi Kauno rajono pedagoginės psichologinės tarnybos komanda ir Kauno rajono  specialieji pedagogai , logopedai. Tarnybų vadovai pristatė veiklas, pasidalino patirtimi. G.Džiaugienė, PPT logopedė, papasakojo svečiams apie rajono logopedų, spec. pedagogų metodinę veiklą. Švietimo skyriaus specialistė D.Kėblienė kalbėjo apie PPT tarnybos pagalbą vaikams, mokytojams, tėvams, palinkėjo geros vasaros, įspūdingų atostogų.

     

 Balandžio pabaigoje Prienų pedagoginė psichologinė tarnyba sukvietė rajono švietimų įstaigų vadovus, Vaiko gerovės komisijų narius, klasių vadovus, specialistus ir mokytojus į konferenciją „Rajono švietimo įstaigų patyčių prevencinių programų gerosios patirties sklaida“. 
    
Konferencijoje patyčių prevencines programas įgyvendinančios švietimo įstaigos dalinosi gerąja patirtimi: kokie rezultatai pasiekiami ir kaip sekasi formuoti vaikų socialinius įgūdžius, stiprinti psichologinį atsparumą bei tobulinti gražų tarpusavio bendravimą.
     – Tema visiems aktuali, nes Lietuva patyčiomis pirmauja Europoje. Patyčias tiesiogiai ir netiesiogiai patiria septyniasdešimt procentų vaikų. Patyčių dažnis tiek kaime, tiek mieste, tyrimų duomenimis, beveik vienodas. Patyčių iniciatoriai ir aukos šiek tiek daugiau berniukai negu mergaitės. Tradiciškai yra manoma, kad smurtą įveikti galima pelnytai nubaudžiant baudėją, tačiau suprantame, kad tai netiesa. Pagalbą turime teikti tiek baudėjui, tiek aukai, – kalbėjo Prienų pedagoginės psichologinės tarnybos (PPT) direktorė Angelė Vasiliauskienė, pradėdama konferenciją ir dėkodama susirinkusiems švietimo įstaigų atstovams už atkreiptą dėmesį į aktualią temą, nuoširdų ir glaudų bendradarbiavimą, sprendžiant nelengvas problemas.
     Konferencijoje gerąja patirtimi pasidalino specialistai iš Prienų l. d. „Pasaka“, „Ąžuolo“ progimnazijos, „Revuonos“ vidurinės mokyklos, Išlaužo pagrindinės mokyklos ir Prienų PPT.

Programa, skirta pagerinti emocinę vaikų savijautą
    
L. d. „Pasaka“ priešmokyklinės grupės pedagogė Asta Struckienė į ikimokyklinį ugdymą integruoja tarptautinę ankstyvosios prevencijos programą „Zipio draugai“, kuri reikšminga, siekiant pagerinti emocinę vaikų savijautą, padeda jiems įgyti gebėjimų įveikti socialinius ir emocinius sunkumus. „Pasakos“ l. d. priešmokyklinės grupės vaikai šioje programoje dalyvauja jau keletą metų. Vesdama valandėles, pedagogė teigė pastebėjusi, kad pradžioje atrodę susikaustę, nedrąsūs ir užsidarę vaikai jau po keleto užsiėmimų tampa drąsesni, nebijantys išsakyti savo nuomonę, pasakoti apie savo jausmus ir išgyvenimus. Net ir tie vaikai, kurie turi elgesio problemų, šių užsiėmimų metu geba susikaupti. Užsiėmimuose taikomos vaikams labai patinkančios įvairios vaidybinės situacijos, žaidimai, jausmų piešimo technika. Grupėje įrengtame „Zipio“ kampelyje talpinami vaikų darbeliai, vaikų užsiėmimų vertinimo anketėlės. Vėliau vaikai gauna diplomus, patvirtinančius, kad jie tapo tikrais „Zipio“ draugais. A. Struckienė akcentavo, kad vaikai tapo jautresni draugų ir artimųjų emocinei būsenai bei problemoms, draugiškesni, gebantys drauge ieškoti išeičių ir susitarti, pradėjo taikyti daugiau ir įvairesnių programoje nurodytų būdų nesutarimams spręsti. Ne mažiau svarbu ir tai, kad mokydamiesi atpažinti savo ir pastebėti draugų būsenas bei parodyti savo jausmus, vaikai tapo atviresni ir tėvams. Pedagogės nuomone, vaikystėje įgiję visų šių gebėjimų, jie lengviau susidoros su kebliomis ir kritinėmis situacijomis ne tik ankstyvajame amžiuje, bet ir paauglystėje bei suaugę.

Zipis tapo vaikų draugu
     Tą pačią programą „Ažuolo“ progimnazijos pradinio ugdymo skyriuje taiko mokytojos Zita Dobilienė ir Odeta Stadalienė, kurios pasidalino programos įtaka 6-7 metų vaikams. Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Z. Dobilienė padėkojo buvusios ir dabartinės mokyklos administracijoms, kad pradėjusi taikyti „Zipio draugų“ programą Nemuno pradinėje mokykloje, turi galimybę tęsti ją ir progimnazijos pradinio ugdymo skyriuje, tobulėti pati ir pasidalinti savo patirtimi su kitais. Mokytoja prisipažino pasirinkusi šią programą todėl, kad anksčiau nieko panašaus mažiems šešiametukams nebuvo pritaikyta. Anksčiau dirbant grupėje tekdavo kurti įvairias istorijas, veiklos priemones, dažnai remtis gyvenimiškomis situacijomis, kurios vykdavo grupėje, ieškoti išeities kartu su vaikais. Programa „Zipio draugai“, pasak  Z. Dobilienės, padeda ugdyti vaiko emocinį intelektą. Vaikas sugeba atpažinti savyje ir kituose jausmus ir pajusti jų kaitą. Kai jis moka atpažinti, dažniau prieina, apkabina, paguodžia draugą. Vienas iš šios programos privalumų yra tai, kad ją galima integruoti į bendrąsias programas. Antras – kad išeičių ieškotojas ir sprendėjas yra pats vaikas, tokiu būdu jis tampa atsakingas už tai, ką veikia ir kaip jam sekasi. Taikydama programą, mokytoja leidžia vaikams išjausti savo jausmus, neužgniaužti jų. Kartu moko atpažinti ir juos valdyti, nežeminant, nežalojant kito, suvokiant, kad visada galima surasti išeitį iš kritinės situacijos tiek bendraujant su draugais, tiek šeimoje. „Kai dabar matau vaikų pasikeitimus, suprantu, kad „Zipis“ nuveikia milžinišką darbą. Mane stiprina kaip pedagogą, padeda sukurti glaudų ryšį su vaiku, labai daug ko pasimokyti iš vaikų: atvirumo, nuoširdumo, tiesumo, gebėjimo klysti ir vėl kilti“, – teigė mokytoja, tvirtindama, kad Zipis, kaip personažas, tapo visų vaikų draugu, kurio jie niekada nepamirš.
     Toliau mokydama mokytojos Z. Dobilienės ugdytinius, pradinių klasių mokytoja metodininkė O. Stadalienė sakė supratusi, koks svarbus programos tęstinumas. Tęsdama pradėtą programą, ji pastebėjusi, kad vaikai, dalyvavę programoje „Zipio draugai“, daugiau naudoja sunkumų įveikimo būdų, padidėjęs jų pasitikėjimas savimi, sumažėjo elgesio problemų, geba geriau susikaupti ir problemas sprendžia geriau nei jų bendraamžiai.

Pirmieji prevencijos žingsniai, padedantys išlikti saugiems
     Vaikų išmokti asmeninio saugumo įgūdžiai dažnai yra pirmieji prevencijos žingsniai, padedantys išlikti saugiems. Pradinėse klasėse yra taikoma ir smurto prevencijos programa „Antras žingsnis“, kurios ypatumais pasidalijo „Ąžuolo“ progimnazijos pradinių klasių mokytojos metodininkės Rasa Bartkutė ir Lilija Laimutė Vaitulevičienė. Ši programa padeda stiprinti vaikų saugumą ir gerovę, mokant juos įgūdžių, kurie mažina agresiją ir ugdo socialinius gebėjimus. Į dalykų pamokas integruojamos atskiros temos, mokomasi empatijos (emocijų pažinimo), impulsų, pykčio valdymo. Anot R. Bartkutės, labai svarbus tėvelių požiūris į šią programą, todėl su tėveliais palaikomas glaudus ryšys. Mokytoja L. L. Vaitulevičienė papasakojo apie vaizdines priemones, kurios naudojamos užduotims ir yra tarsi vedlys einant problemų sprendimo keliu. Konkreti situacija pateikiama vaizdine priemone, o mokiniai turi atrasti problemą, atpažinti jausmus bei surasti teisingiausią sprendimo būdą. Klasėse yra įrengti nusiraminimo kampeliai, kuriuose yra plakatai, patariantys, ką daryti, kai esi piktas. Ši programa, pasak L. L. Vaitulevičienės, naudinga ir mokytojams, nes mokytojo knygoje yra laiškai tėveliams. Mokytoja įsitikinusi, kad tėvai, kaip ir mokytojai, yra pavyzdžiai šeimoje ir vaidina lemiamą vaidmenį formuojant vaiko socialinius įgūdžius, todėl norėtų, kad tėveliai betarpiškai dalyvautų „Antro žingsnio“ programoje.

Patyčių pasitaiko visose mokyklose
     Apie „Olweus patyčių ir smurto prevencijos programos“ įgyvendinimą „Revuonos“ vidurinėje mokykloje kalbėjo mokyklos direktorė Ilona Balčiukynienė. Pasak direktorės, visas mokyklos personalas yra apmokytas atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai bei laiku į jas reaguoti. Ji aptarė tyrimo duomenis, kuriose vietose mokiniai dažniausiai patiria patyčias. Prieš keletą metų atlikta mokinių apklausa parodė, kad daugiausia patyčių patiriama koridoriuose, laiptinėse, klasėse be mokytojo, mokyklos kieme, sporto salės persirengimo kambaryje, pakeliui iš mokyklos. Po metų, taikant „Olweus patyčių ir smurto prevencijos programą“ ir atlikus naują tyrimą, rezultatai buvo daug geresni. Be privalomų klasės valandėlių, mokykloje rengiamos įvairios akcijos, renginiai, taikoma visa sistema priemonių, kad patyčių apraiškų ugdymo įstaigoje mažėtų. Direktorė džiaugėsi savo kolektyvu, kad jis nesustojo pusiaukelėje ir priėmė sprendimą toliau dalyvauti „Olweus“ kokybės užtikrinimo sistemoje ir kovo mėnesį pasirašė tęstinę programos sutartį.

Taikomos vaikų drausminimo priemonės
     Kokios praktinės drausminimo priemonės, siekiant tinkamo mokinių elgesio, taikomos Išlaužo pagrindinėje mokykloje, papasakojo vyr. socialinė pedagogė Onutė Lebedinskienė. Pasak jos, be žodinio perspėjimo, informacijos mokytojui, tenka imtis griežtesnių priemonių: surašyti pažymą apie vidaus taisyklių pažeidimą arba informuoti tėvus. Dažniausiai mokinys pasitaiso ir griežtesnių priemonių neprireikia, tačiau muštynių atveju tik perspėjimai netaikomi. Vaikams turbūt nėra malonu, kai tenka atsistoti prieš mokyklos Vaiko gerovės komisiją. Čia jiems tenka patiems įsivertinti savo elgesį ir įsipareigoti keistis. „Pasikalbėjus vaikai dažniausiai pripažįsta savo klaidas. Visiems nusikaltusiems vaikams palinkime sėkmės. Pastebėjome, kad tai jiems itin svarbu“, – teigė O. Lebedinskienė.
 
Visos prevencinės programos padeda mažinti patyčias ir smurtą
    
Apibendrindama visų prevencinių programų svarbą bei būdus, kuriais galima kovoti su patyčiomis ar prievartos plitimu mokykloje, mintimis pasidalijo Prienų PPT socialinė pedagogė ekspertė Dalia Daiva Gasparavičiūtė. Ji akcentavo, kad visos programos yra labai svarbios, bet turi ir pliusų, ir minusų. Vienos orientuotos į 5-7 metų vaikus, kitos – į pradinių klasių mokinius, „Lion Quest“  įgyvendinama programos dalis „Paauglystės kryžkelėse“ skirta lavinti esminius socialinius ir emocinius mokinių įgūdžius paauglystėje. Kreipdamasi į mokyklas, kurios dar nėra pasirinkusios patyčių prevencinės programos, PPT specialistė kvietė atkreipti dėmesį į „Olweus“, viena iš veiksmingiausių pripažintą sisteminę programą, pagrįstą pasauliniais moksliniais tyrimais. „Programa išsiskiria tuo, kad dirbti smurto prevencijos srityje yra mokoma visa mokyklos bendruomenė, nuo mokyklos vadovo iki pagalbinio darbuotojo. Taip pat stengiamasi, kad patys mokiniai būtų įtraukti į smurto ir patyčių problemų sprendimą“, – pabrėžė D. D. Gasparavičiūtė.
     Po pranešimų vyko kūrybinės dirbtuvės, kuriose konferencijos dalyviai turėjo galimybę praktiškai susipažinti su ugdymo įstaigose taikomomis prevencinėmis programomis, jų privalumais ir trūkumais.
     Konferencijos metu PPT direktorė A. Vasiliauskienė pasidžiaugė, kad turi galimybę savo renovuotose patalpose rengti vaikų darbų parodas: meno dirbinių, piešinių, rankdarbių. Keletas mokyklų jau tuo pasinaudojo. Dėkodama už pirmąsias gražias parodas, A. Vasiliauskienė įteikė padėkas Velykinę parodą surengusiam „Revuonos“ vidurinės mokyklos specialiojo ugdymo skyriui, šiuo metu besisvečiuojančios karpinių parodos vadovams iš Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos ir pakvietė pasinaudoti šia galimybe kitas rajono švietimo įstaigas.

 

 

 

 

 

2013 03 14

Specialioji pedagogė Eglė Černiauskaitė dalyvauja SPPC projekto ,,Specialiųjų mokymo priemonių rengimas"  II etapo seminaruose ,, Interaktyvių lentų panaudojimas specialių poreikių mokinių ugdyme."

 

2013 03 13

PPT logopedė metodininkė Giedrė Džiaugienė dalyvavo ,,Ąžuolo" progimnazijos mokytojų tarybos posėdyje ir skaitė pranešimą tema ,, Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių pirminis įvertinimas mokykloje."

 

2013 03 12

Pedagoginė psichologinė Tarnyba kviečia švietimo įstaigas kovo 18-22 dienomis aktyviai dalyvauti respublikinėje akcijoje ,,Veiksmo savaitė be patyčių" ir siūlo paskaitą mokytojams  ,,Keisk mokinį, keisdamasis pats"(PPT specialistė D.D.Gasparavičiūtė).  Kviečiame susiderinti laiką.

 

2013 02 18

Prienų rajono logopedai ir PPT komandos nariai dalyvavo metodinėje  išvykoje Vilniaus Prano Mašioto pradinėje mokykloje, dalinosi gerąja patirtimi specialiojo ugdymo srityje.

 

2013 02 08

PPT komanda lankėsi ,,Ąžuolo" progimnazijos Ašmintos pradinio ugdymo skyriuje, aptarė mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių sėkmes ir problemas, pasidžiaugė renovuojamomis patalpomis, mokymosi ir darbo sąlygų tobulėjimu.

 

2013 02 06

PPT direktorė ir psichologė lankėsi Skriaudžių pagrindinėje mokykloje. Kartu su mokyklos administracija aptarė specialiojo ugdymo(si) klausimus, psichologė konsultavo mokinius.

 


2012 12 07

Specialioji pedagogė Eglė Černiauskaitė ir logopedė metodininkė Giedrė Džiaugienė dalyvavo Balbieriškio pagrindinės mokyklos tėvų susirinkime, susitikime su mokytojais ir atsakė į bendruomenei rūpimus klausimus specialiojo ugdymo srityje.

 

2012 12 06

Prienų PPT specialistai dalyvavo regioniniame pasitarime, kuris vyko Varėnos PPT. Susitikimas visiems buvo naudingas ir informatyvus. Jame dalyvavo ir Vilniaus specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro vadovai ir specialistai.

2012 11 23

PPT direktorė skaitė pranešimą Prienų švietimo įstaigų vadovų pasitarime tema ,,Pedagoginės psichologinės tarnybos ir mokyklų  bendradarbiavimas."

 

2012 11 20

 PPT komanda lankėsi Išlaužo pagrindinėje mokykloje, aptarė specialiojo ugdymo problemas, pasidžaugė pasiektais rezultatais.PPT specialistai G.Džiaugienė, logopedė, D.D.Gasparavičiūtė, socialinė pedagogė, E.Černiauskaitė, specialioji pedagogė, E.Padelskienė, psichologė ir V.Karvelis, neurologas dalyvauja ESF projekte ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra" Nr. VPI-2.3-ŠMM-03-V-02-001. Vyko seminarai ,,Tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas ir plėtra, siekiant užtikrinti veiksmingą kompleksinę pagalbą vaikams ir jų tėvams", ,,Ankstyvoji intervencija vaikystėje". 

 

2012 10 04

PPT tarnybos komanda lankėsi  Šilavoto pagrindinėje mokykloje, Klebiškio pagrindinio ugdymo skyriuje, Skriaudžių pagrindinėje mokykloje. Bendravome su Vaiko gerovės komisijų nariais, aptarėme individualizuotų ir pritaikytų programų rengimą, atsakėme į mokytojų klausimus. Šiose mokyklose parengtos individualizuotos ir pritaikytos programos yra kokybiškos, atitinka reikalavimus,  Esant reikalui, siūlome kitų mokyklų mokytojams konsultuotis šiuo klausimu. 

 

2012-09-28

Rugsėjo 14-28 dienomis  PPT specialistų komanda lankėsi N.Ūtos pagrindinėje, ,,Revuonos"vidurinės mokyklos specialiojo ugdymo skyriuje, l.d. ,,Pasaka", l.d. ,,Saulutė".  Tarnybos direktorė ir  specialistės bendravo su įstaigų vadovais, vaiko gerovės komisijų nariais, mokiniais ir mokytojais.


2012 09 14

Prienų pedagoginės psichologinės tarnybos logopedė metodininkė Giedre Džiaugienė ,,Ąžuolo" progimnazijos pradinių klasių mokytojoms skaito pranešimą tema ,,Pasitikėjimas savimi ir asmeninio efektyvumo lavinimas"(pagal ESF projekto ,,Pradinio ugdymo tobulinimas" veiklas).

 

2012 09 26

Prienų PPT komanda dalyvavo regioniniame Pedagoginių psichologinių tarnybų pasitarime, kuris vyko Kazlų Rūdoje. dalyvavo Marijampolės, Alytaus, Vilkaviškio, Varėnos, Lazdijų ir Prienų Tarnybos.  Specialistai dalijosi patirtimi, drauge analizavo iškylančias problemas (nuotraukose susitikimo akimirkos.)


 

 

 

 

 

  
 

2011 © Prienų Pedagoginė psichologinė tarnyba